دیدن زیبایی و لذت دانستن از گیاهان ایران زمین

باشگاه شبکه گیاهی ایران

شبکه گیاهی ایران
نمایش 1 - 3 از 3
گیاه حوزه موضوع نویسنده تاریخ ثبت
Papaver bracteatum Lindl. ژنتیک و به نژادی بررسی تنوع ژنتیکی با استفاده از نشانگرهای مولکولی جواد شقاقی 1403/4/13
Convolvulus arvensis L. گیاهپزشکی (آفات، بیماری، علف هرز) جوانه زنی محمدرضا لبافی حسین آبادی 1403/3/17
Bunium persicum (Boiss.) B.Fedtsch. مدلسازی طراحی چهارچوب روش شناسانه برای تحلیل داده ها علی باقری 1403/3/17